کارمندی

میزکانترمدل1025یک میز کانتر با طراحی اصولی وقیمت اقتصادی مناسب ودارای ظاهری زیبا میباشد میز کانتر مدل 1025 را میتوان به عنوان میز کامپیوتر استفاده کرد میز کانتر مدل 1025قابل استفاده در دفتر پیشخوان ، دانشگاه ها وسایر مراکز آموزشی میباشد. میز کانتر مدل1025را میتوان با صندلی کامپیوتر ویا صندلی اداری به رنگهای آجری ویا قهوه ای روشن ست نمایید.میز کانتر مدل1025را در کنار میز مدیریت ،میز کنفرانس، میز اداری ، صندلی اداری، کتابخانه وقفسه بندی میتوان مورد استفاده قرار داد.